Archives

پایان نامه های کاربردی برای تجاری سازی شدن حمایت می‌شوند
27 02-2016
پایان نامه های کاربردی برای تجاری سازی شدن حمایت می‌شوند

صندوق نوآوری و شکوفایی بنا دارد از پایان نامه های کاربردی حمایت کند تا در این راستا به مرحله تجاری سازی برسند. بهزاد سلطانی گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی در صورتی می تواند از پایان نامه ها حمایت کند...

ادامه مطلب