Archives

خواندن سریع مقاله به چه روش هایی میتواند انجام گیرد؟!
05 02-2016
خواندن سریع مقاله به چه روش هایی میتواند انجام گیرد؟!

روش های خواندن سریع مقاله بسیاری از دانشجویان و محققان از تحقیقات کتابخانه ای و جمع آوری تاریخچه ی موضوع گریزانند. کابوسی که ما از آن فرار می کنیم و این فرار نیز خود کابوسی دیگر برایمان به همراه...

ادامه مطلب