Archives

تصویربرداری از جریان خون انسان با نانورادیوداروها میسر شد
15 02-2016
تصویربرداری از جریان خون انسان با نانورادیوداروها میسر شد

محققان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با پژوهشگران مرکز تحقیقات پزشکی مشهد، نمونه های آزمایشگاهی رادیو دارویی را طراحی کرده اند که تصویر برداری از جریان خون انسان را امکان پذیر می کند. در سال های اخیر، با توسعه‌ پزشکی...

ادامه مطلب