Archives

قرارداد تیپ غذای دانشجویی تدوین شد/ ارتقاء کیفیت غذای دانشجویی
01 03-2016
قرارداد تیپ غذای دانشجویی تدوین شد/ ارتقاء کیفیت غذای دانشجویی

معاون صندوق رفاه دانشجویان از تدوین قرار داد «تیپ غذای دانشجویی» در قالب «قرارداد خرید مواد غذایی» و قرارداد «پخت غذای دانشجویی» خبر داد و گفت: کیفیت غذای دانشجویی ارتقاء می یابد. سید فردین تقی زاده گفت: صندوق رفاه دانشجویان...

ادامه مطلب