Archives

دستور العمل نگارش پایان نامه
06 02-2016
دستور العمل نگارش پایان نامه

دستور العمل نگارش پایان نامه یک پایان نامه به ترتیب شامل بخشهای زیر می باشد : بسم ا… شناسنامه پایان نامه (طبق فرم پیوست) تائیدیه اعضای هیئت داوران حاضر در جلسه دفاع (طبق نمونه فرم پیوست ) تقدیم (در...

ادامه مطلب