Archives

دسترسی دانشجویان دانشگاه خوارزمی به بیش از ۵ هزار پایان نامه
24 02-2016
دسترسی دانشجویان دانشگاه خوارزمی به بیش از ۵ هزار پایان نامه

نسخه الکترونیکی دسترسی دانشجویان دانشگاه خوارزمی به ۵ هزار و ۵۰۰ پایان نامه در کتابخانه مرکزی این دانشگاه راه اندازی شد. براساس این نسخه الکترونیکی دانشجویان این دانشگاه می توانند به پایان نامه ها و رساله های دانشجویان کارشناسی...

ادامه مطلب