نحوه نوشتن افلیکیشن وعناوین نویسندگان در مجلات علمی

موسسه سینا با هدف ارتقاء درجه علمی کشور با گردآوری محققین، مترجمین و … متخصص برای اولین بار در کشور به صورت دورکاری اقدام به پذیرش و انتشار مقالات دانشجویان، اساتید و ترجمه کتاب، مقالات از فارسی به انگلیسی و از انگلیسی به فارسی، چاپ کتاب ، مشاوره در انجام  مقالات  و  … نموده است. کلیه عزیزانی که با ما در ارتباط هستند و به نوعی یاری رسان ما هستند به صورت ارتباط از راه دور با ما همکاری می نمایند که این خود نکته قابل توجه در خصوص اعتماد به فعالیت های ما محسوب می شود.

05 01-2017

نحوه نوشتن افلیکیشن وعناوین نویسندگان در مجلات علمی

 

به نقل از روابط عمومی موسسه سینا :

پیشنهاد معاونت محترم پژوهش وفناوری در خصوص موضوع ترتیب اسامی ونحوه درج نشانی نویسندگان در مقاله ها مطرح وموارد مشروحه ذیل به تصویب رسید.

نویسندگان مقاله:

1-عنوان تمامی افرادی که درانجام نگارش مقاله نقش داشتندباید به عنوان نویسنده مقاله اورده شود.

2-نویسنده مسوول کسی هست که به نمایندگی از سایر نویسندگان درستی مطالب در مقاله را پذیرفته است .

ترتیب اسامی نویسندگان مقاله:

1-نام افرادی که بیشترین سهم را در انجام پژوهش داشته باشد باید به عنوان نفر اول نویسند گان در مقاله نوشته شود.

2-در مقاله های استخراج شده از پایان نامه کارشناسی ارشد ودکتری باید به ترتیب اسم دانشجو،استاد راهنما،استاد مشاور آورده شود.

درج نشانی در مقاله های استخراج شده از پایان نامه :

نشانی تمامی نویسندگان در کلیه مقاله های استخراج شده از پایان نامه الزامی میباشد.

باید به این نکته اشاره کنیم در در همه مجامع علمی داخلی و یا خارجی نویسنده اول از اهیمت بسیار بالایی برخوردار است. چرا که اگر تصمیم به امتیاز دهی باشد نفر اول مقاله امتیاز صد درصدی را به خود اختصاص خواهد داد. نفر دوم، سوم و چهارم نیز به ترتیب بین هشتاد تا نود، شصت تا هفتاد و چهل تا پنجاه درصد امتیاز یک مقاله را به خود اختصاص خواهد داد. البته در مصاحبه های دکتری اگر نویسنده اول مقاله ای استاد راهنمای نفر دوم ثبت شده در مقاله باشد. نام استاد راهنما حذف شده و نفر دوم به عنوان نویسنده اول در نظر گرفته خواهد شد. از طرفی دیگر نویسنده مسئول نیز از اهیمت حیاتی برخوردار است و عموماً در دانشگاه های سراسری امتیاز بالایی را به خود اختصاص می دهد.

 

نحوه نگارش افلیشن مقاله affiliation یا نشانی نویسندگان مقاله برای اساتید ودانشجویان ازاد اسلامی

مطابق با آیین نامه تشویق مقالات دانشگاه آزاد اسلامی

Department of …, Faculty of …, … Branch, Islamic Azad University, …, Iran.

Department of Management, Faculty  of Humanities , North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

 

طبق آیین نامه تشویق مقالات وزارت علوم

Department of …, Faculty of …, University of…., …, Iran.

Department of Management, Faculty of Humanities, University of Tehran, Tehran, Iran.

 

نحوه نگارش افلیکشن مقاله affiliation یا نشانی نویسندگان برای دانشجویان و اساتید دانشگاه پیام نور

طبق آیین نامه تشویق مقالات دانشگاه پیام نور

مرتبه علمی، نام گروه علمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۱۹۳۹۵-۳۶۹۷ ، تهران، ایران

Department of…, Payame Noor University (PNU), P.O. Box, 19395-3697, Tehran, Iran

Leave comments

Your email address will not be published.

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.